Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SEOspot.pl


Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży usług związanych z pozycjonowaniem stron, zawieranych poprzez stronę internetową seospot.pl.

Stosowane w regulaminie definicje:

Sklep internetowy, Sklep Seospot– sklep internetowy dostępny pod adresem seospot.pl
Sprzedawca, Usługodawca –  właściciel sklepu internetowego wymieniony w punkcie pierwszym regulaminu
Klient – osoba która składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego
Usługa - dostępna w Sklepie internetowym usługa, będąca przedmiotem umowy zlecenie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
Koszyk -  wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy agregację wybranych usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru usług Usługobiorca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych usług lub usuwanie ich z koszyka
Zakładka Kasa – strona dostępna z poziomu Koszyka w Sklepie internetowym umożliwiająca złożenie zamówienia poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych danych, określenie sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i ilość Usług, sposób zapłaty, oraz dane Klienta
Newsletter, Biuletyn - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym

Informacje o sklepie internetowym

Sklep internetowy działający pod adresem https://seospot.pl prowadzony jest przez:
PageSEO – Miler Sebastian
31-150 Kraków
ul. Św. Filipa 23/6
NIP: 5512494350
REGON: 121476358

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Andrychowa został dokonany w dniu 2011.03.07 pod numerem 9797. Numer identyfikacyjny REGON został wydany przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Organem który zarejestrował działalność jest Burmistrz Miasta i Gminy Andrychów.

Dane kontaktowe

E-mail: biuro@seospot.pl
Telefon: +48 608 015 036

I. Postanowienia Ogólne

1. Serwis seospot.pl prowadzi sprzedaż produktów i usług, które związane są z linkowaniem stron internetowych.
Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
- umożliwieniu zakładania i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie internetowym,
- umożliwieniu zawarcia umowy poprzez zakup wybranej usługi przez Klienta,
- prowadzeniu Newslettera.
2. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego oraz utworzenie konta użytkownika sklepu jest tożsame z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją. Akceptując Regulamin, Usługobiorca deklaruje, że jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Aby korzystać z funkcji dostępnych w serwisie wymagane jest posiadania komputera lub innego urządzenia np. telefonu komórkowego, tabletu podłączonego do Internetu oraz wyposażonego w przeglądarkę stron www.
4. Funkcje udostępnione w serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.

II. Składanie zamówienia

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu lub produktów do koszyka oraz następnie przejście poprzez odpowiedni przycisk „Do kasy”.
2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych danych w zakładce „Kasa”, są to dane osobowe, adresowe, wybór metody płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym i działającym adresem e-mail. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Usługobiorca pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 14 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
4. Kupujący, który prawidłowo dokonał zakupu, otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia. W potwierdzeniu znajduje się jego numer zamówienia oraz podstawowe dane dotyczące zamawianego przedmiotu lub usługi.
5. Kupujący będący przedsiębiorcami podają nazwę, pod którą prowadzą działalność oraz NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).
6. Zamówienie w sklepie Seospot można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z wyjątkiem sytuacji, w której serwis nie będzie dostępny z powodów technicznych.
7. Złożenie zamówienia wynikające z wybrania przez Klienta usługi lub usług, dodania ich do koszyka, poprawnego wypełnienie wymaganych elementów w zakładce kasa jest tożsame z koniecznością jego opłacenia.
8. Wszelkie zmiany zamówienia mogą być konsultowane poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie
9. Nie przyjmujemy zleceń dla stron o tematyce hazardowej, pornograficznej lub innej zakazanej przez polskie prawo. Nie przyjmujemy zleceń dla stron internetowych których pozycjonowanie (reklamowanie) zabronione jest przez polskie prawo.
10. Rabaty się nie sumują. Składając zamówienie w cenie promocyjnej można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

III. Płatności

1. Serwis akceptuje płatności poprzez przelew bankowy oraz płatności online poprzez serwis Transferuj.pl (automatyczna obsługa płatności). Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności w zakładce „Kasa”.
2. Ceny towarów podane w seospot.pl są podane w (PLN) złotych polskich i zawierają naliczony podatek VAT (są cenami brutto).
3. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
4. Realizacja zamówienia które nie zostało opłacone może zostać wstrzymana lub anulowana.
5. Firma PageSEO – Miler Sebastian wystawia fakturę VAT na zakupioną usługę. Aby otrzymać fakturę VAT należy wypełnić dane firmy wraz z poprawnie podanym numerem NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).

IV. Realizacja zamówienia

1. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie przesłane Usługobiorcy w formie wiadomości e-mail.
2 Realizacja i dostawa Usług odbywa się w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
3. Czas realizacji zamówień określony jest w opisach usług dostępnych na stronie Sklepu internetowego, może być on jednak modyfikowany i odpowiednio dostosowany zgodnie z ustaleniami z Klientem.
4. Klient ma możliwość ustalenia nowego czasu realizacji usługi uzgadniając go ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny w sklepie, wiadomość e-mail, wiadomość dołączoną do zamówienia lub telefonicznie.
5. Raporty z realizacji zlecenia dostarczane są poprzez wiadomość e-mail. Klient nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Raporty z zamówień dostarczane są w plikach o rozszerzeniu .txt (pliki tekstowe - TXT). Najszybszym i najłatwiejszym sposobem otwarcia plików TXT jest dwukrotne kliknięcie na nich. Ten sposób pozwala inteligencji Windows wybrać odpowiednie oprogramowanie do otwarcia danego pliku TXT.
6. Z racji tego, że usługa raportowana jest poprzez e-mail nie jest ograniczona obszarem dostawy.
7. Dodane publikacje presell, wpisy katalogowe lub strony zapleczowe zgodne z treścią zamówienia nie będą usuwane przez obsługę seospot.pl, wyjątkiem są sytuacje w których takie usunięcie wyniknie z ustaleń Sprzedawcy z Klientem za zgodą Sprzedawcy lub w przypadku nie opłacenia zlecenia przez Klienta, lub odstąpienia od umowy i w ramach możliwości dokonania zmian w rozpoczętej lub wykonanej usłudze
8. Nie gwarantujemy pozycji, z zasady nie możemy zagwarantować czegoś co nie jest w pełni zależne od nas.
9. Nie gwarantujemy bezpieczeństwa linkowania. Kupujący powinien mieć świadomość tego, że pozycjonowanie jako wpływanie na wyniki wyszukiwania Google jest niezgodne z jego wytycznymi i może skutkować karami. Nigdy nie mamy też pewności jakie działania podejmował, podejmuje i zamierza podejmować właściciel strony internetowej.

V. Dane osobowe

Rejestrując się w sklepie lub składając zamówienie podajesz swoje dane osobowe. Mogą one zostać wykorzystane do realizacji złożonego zamówienia, kontaktu w sprawie zamówienia, wystawienia rachunku lub faktury. Źródłem danych jest osoba składająca zamówienie lub rejestrująca konto w sklepie. Korzystając z panelu użytkownika masz możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Rejestracja w sklepie jak i złożenie zamówienia są naturalnie dobrowolne. Dane zabezpieczone są przez firmę hostingową na której serwerze zlokalizowany jest sklep. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: seospot.pl/polityka-prywatnosci

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) Klient może od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, przykładowo pisząc na adres e-mail: biuro@seospot.pl.

VI. Opis procedury reklamacyjnej

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy przykładowo na adres biuro@seospot.pl, poprzez formularz kontaktowy, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać przykładowo bezpośrednio na adres e-mail, pocztą tradycyjną lub poprzez formularz kontaktowy.

Prosimy aby reklamacja zawierała takie informacje jak:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- okoliczności uzasadniające reklamację.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji usługi zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Sprzedawca postara się rozpatrzyć reklamację jak najszybciej. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Klient może zgłosić Sprzedawcy również reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie  elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy lub w formie pisemnej przesłana na adres Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca  niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

VII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od zawarcia umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności za daną usługę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, można przykładowo złożyć Sprzedającemu oświadczenie, na adres e-mail: biuro@seospot.pl lub pisemnie. Kupujący może skorzystać z przykładu odstąpienia od umowy, podanego poniżej. W przypadku odstąpienia od umowy nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Kupującego.

Przykład oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu następujących usług: [nazwy kupionych usług].
Data zawarcia umowy to [data]
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

IX. Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Po realizacji usługi przez przedsiębiorcę prawo odstąpienia od umowy Kupującemu (konsumentowi) nie przysługuje.

X. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Sprzedawca dba o jakość realizowanych usług zakupionych poprzez seospot.pl. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć usługę zgodną z umową.

XI. Postanowienia końcowe

Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na udzielenie mu informacji zawartych w regulaminie w wiadomości e-mail przesyłanej na adres podany w zamówieniu lub inny adres e-mail wskazany przez Klienta. Informacje mogą zostać przesłane w osobnej wiadomości lub dołączone do potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

------------------------

Konto partnera

Korzystając funkcji Partnerzy istnieje możliwość zarejestrowania konta partnerskiego. Po akceptacji konta przez właściciela sklepu będzie ono aktywne. Aktywne konto partnerskie umożliwia zbieranie prowizji przy wykorzystaniu specjalnych adresów do produktów. Kod śledzenia programu partnerskiego uzyskać może aktywny partner po zalogowaniu się do swojego konta. Kod ten umożliwia wygenerowanie linku śledzącego do konkretnych produktów. Prowizja naliczana jest tylko u aktywnego partnera dla transakcji przy wykorzystaniu linku śledzenia programu partnerskiego. Prowizja może zostać wypłacona raz w miesiącu w przypadku zebrania niewypłaconej kwoty powyżej 300zł brutto.